نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب آموزش ریاضی و قرآن هستند

کمک الکی

در سری پست های ریاضی و قرآن به بیان حرف های قرآن با استفاده از قوائد ریاضی میکنیم. با استفاده از مفهوم لم اقلیدس به تشریح آیه ای که از...